donderdag 3 mei 2012

Halle ambitieus voor binnenstad

Parklaan - Vondel - Arkenvest - Zenne

Het RUP creëert  de mogelijkheden voor de  invulling van de volgende ambities voor de binnenstad:
-           versterken  van het  commerciële  hart  van de stad:  de omgeving van de Basiliek, de Grote Markt, de Basiliekstraat, de Maandagmarkt,  de Beestenmarkt en de Melkstraat functioneren als het eigenlijke kernwinkelgebied. Langsheen de Ninoofsesteenweg, de Volpestraat, de Minderbroederstraat, het Oudstrijdersplein, de Theunckensstraat, Molenborre en Possozplein bestaat een ondersteunend circuit waardoor het winkelcentrum verruimd wordt. In dit gebied worden prioritair nieuwe (kleine tot middelgrote) handelsvoorzieningen, dienstverlening en horeca ingeplant als motor voor de stedelijke ontwikkeling;
-           de ontwikkeling van project Arkenvest als gemengd woon- en winkelcomplex;
-           de   ontwikkeling   van  stedelijke   functies   (handel/wonen)   tussen   Molenborre   en Arkenvest sturen.  Daarnaast  moeten  de  zones  voor gemeenschapsvoorzieningen in deze omgeving opnieuw worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgestuurd;
-           het  historische  patrimonium  van de binnenstad  vormt een  belangrijk aandachtspunt van dit RUP. De herziening van het  BPA  biedt de  mogelijkheid om de  waardevolle elementen van het stedelijk patrimonium veilig stellen voor de toekomst. In samenhang daarmee  behoort  ook de historische morfologie van de binnenstad tot het onderzoeksveld van deze herziening, om de vrijwaring en de kansen op medegebruik van de open binnenruimtes in de stad te maximaliseren. De uitbouw van een netwerk aan  wandelcircuits met  de  integratie van publieke ruimtes, met  een  hoogwaardige inrichting van straten en pleinen dient daarbij de doelstelling te zijn;
-           binnen  het  RUP  vormt  de  Zenne  een  structuurbepalende  vallei. Het RUP  dient  de nodige  aandacht   te   besteden  aan   de   opwaardering  van  de   waterloop  en   het omgevende  groen  in het  stedelijk weefsel. De ontwikkeling  van groene  ruimtes en stedelijke ontmoetingsplaatsen langsheen het  water  dient het  stedelijke weefsel een verhoogde belevingswaarde te bieden;
-           binnen  het  RUP  nemen  de  zones  voor  openbaar   nut  een  belangrijk  aandeel  in, ondermeer met een belangrijke scholengemeenschap. Hun impact op het  plangebied wordt geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd, bijvoorbeeld wat betreft  de mobiliteitsafwikkeling van het RUP zal algemeen aandacht gaan naar:
-           de herwaardering van straten en pleinen;
-           de   integratie   van  publieke   ruimtes   en   de   uitbouw   van  wandelassen   naar   de belangrijkste voorzieningen (gemeentehuis, scholen, …);
-           de afstemming op het Possozplein
            het  Possozplein  zelf  behoort   niet  tot  het  plangebied;  het  deel  van  het plangebied          palend aan             het       Possozplein     krijgt   bepaalde ontwikkelingsperspectieven en wordt gerekend tot de commerciële kern. Daarnaast is er met de aanduiding van het openbaar  domein rond het plein als zone voor pleinfunctie de mogelijkheid opengelaten voor de herinrichting van het plein.
-           de aansluiting op BPA ’t Parkse, BPA De Bres,…
-           ontsluiting voor gemotoriseerd en langzaam verkeer - mobiliteitsafwikkeling;
-           wonen boven winkels;
-           functioneel en recreatief gebruik.
Naast dit alles biedt de herziening van BPA nr. 5 Parklaan-Zenne-Vondel de gelegenheid voor een samenhangende invulling van de omgeving van CC ’t Vondel en de huidige brandweerkazerne.
De reikwijdte van het  plan betreft  dan ook voornamelijk de herziening en verfijning van huidige BPA’s om tot  een  meer  kwalitatieve invulling van de binnenstad te kunnen komen met aandacht voor  handel,  publieke  functies  en  gemeenschapsvoorzieningen, zicht  op  water,  aandacht  voor erfgoed en optimaliseren parkeren en verkeersdoorstroming.

Aan het RUP Parklaan-Zenne-Vondel is een onteigeningsplan gekoppeld. Dit voor vier percelen op de zone Arkenvest.

Aan de hand van de resultaten van het plan-MER onderzoek en verder overleg wordt het huidige voorstel van RUP verfijnd  en wordt het  RUP-proces verder doorlopen tot definitieve aanvaarding. Het RUP zal gelden als juridisch kader voor het toekennen  van vergunningen.

De toelichtingsnota van het RUP biedt ook een visie op andere concrete ambities van de stad:
-           invulling   en   herontwikkeling   van  de   brandweerkazerne   na   de   verhuis   van  de brandweer;
-           uitbouw van CC ’t Vondel tot een volwaardige podiumzaal;
-           aansluiting bij het strategisch ‘project Nederhem’: Onderzoek van de mogelijkheden om het nieuwe stadsdeel te verankeren aan de binnenstad;
 
-           ontwikkeling van een  waterfront  voor wonen, in de zone tussen  de Zenne en het
Kanaal (realisatie van nieuwe woontypologieën);

-           voetgangersbruggen    over   het    kanaal   Brussel-Charleroi:    De   realisatie    van   de voetgangersbruggen  uit het  Mercuriusproject en  het  project  Nederhem  koppelt de historische stad aan de omliggende stedelijke gebieden.