zaterdag 29 december 2012

Nieuw plan voor Wilderveld op mensenmaat?

De nieuwe bestuurscoalitie in Sint-Pieters-eeuw (N.Va / CD&V) gaat het RUP Wilderveld waartegen zo veel protest geweest is van de omwonenden niet behouden zoals het door de vorige bestuurscoalitie werd goedgekeurd. Een nieuw RUP wordt  opgemaakt in overleg met de plaatselijke gemeenschap en rekening houdende met de adviezen van de GeCoRo .
 
Uitgangspunt van het beleid voor stedenbouw en ruimtelijke ordening van de nieuwe beleidsploeg is het behoud van de eigenheid van de gemeente : dit wil zeggen een open, groene en landelijke gemeente aan de rand van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
De grote landelijke, open ruimten wil men “natuurlijk” behouden en zelfs versterken.De enkele verstedelijkte kernen (Negenmanneke, Zuun en Ruisbroek) mogen niet dichtgroeien tot één verstedelijkte zone. Nieuwe projecten moeten steeds rekening houden met de plaatselijke draagkracht (parkeerruimte, groen, openbare diensten, speelterrein).
Wilderveld_grote_foto
 
Grootschalige projecten en grote appartementsblokken worden zoveel mogelijk vermeden. Individuele gezinswoningen zijn te verkiezen boven appartementen. De huidige normen inzake aantal bouw- en woonlagen worden behouden. Ook binnen het VSGB wordt een restrictief beleid gevoerd inzake bouwlagen en aansnijden van nieuwe open ruimte.
 
Er wordt een maximum van 25 wooneenheden per hectare gehanteerd zowel in het buitengebied als, waar mogelijk, in het VSGB . Er moet voldoende ruimte worden vrijgehouden voor gemeenschapsvoorzieningen en groen. Een minimum van twee parkeergelegenheden per woning zal worden opgelegd (uitzondering : appartementen met 1 slaapkamer : 1 parkeergelegenheid).
 
De gemeentelijke bouwverordeningen en –reglementen evenals de bestaande RUP’s en BPA’s zullen vanuit deze beleidskeuzes onderzocht en bijgestuurd worden (o.a. vereiste van voldoende parkeerplaatsen, privaat maar ook op openbaar domein).
 
Bestaande bedrijventerreinen en bedrijfspanden worden prioritair benut. Leegstaande bedrijfspanden worden gesaneerd en herbestemd. Nieuwe ontwikkelingen worden enkel toegestaan in daarvoor bestemde gebieden.
 
RUISBROEK
 
Om verwaarlozing van gebouwen en leegstand tegen te gaan wordt een gemeentelijke belasting ingevoerd op verkrotting en op leegstand van woningen en van bedrijfspanden.
 
De renovatie en herwaardering van de dorpskern van Ruisbroek is een prioritair
beleidspunt. Herwaardering van het dorpscentrum van Ruisbroek en de realisatie van een gemengd woonproject op de Kerkstraat zijn prioritair.
 
De herbestemming van de ACV-site met een groot plein, parkeergelegenheid en woningen, ruimte voor winkels en openbare diensten wordt tijdens de legislatuur als strategisch project prioritair behandeld. Doelstelling is een leefbaar centrum op maat van Ruisbroek. De vernieuwing/nieuwe huisvesting van Jip en Janneke wordt in dit project mee opgenomen.
 
Ook de verkeerssituatie en de leefbaarheid van de Stationsstraat wordt mede in dit project opgenomen.
 
 
Er wordt een lange termijnvisie uitgewerkt voor de leefbaarheid van de overige delen van Ruisbroek. Indien nodig worden daartoe de nodige RUP’s opgesteld of bestaande RUP’s in herziening gesteld.
 
Nieuwe woongebieden in de open ruimte worden niet aangesneden. Bij de toekenning van bouwvergunningen wordt de watertoets strikt opgevolgd (stimuleren van waterbuffering door groendaken, doorlatende materialen, regenwaterputten enz…)
 
Het lokaal woonoverleg wordt uitgebouwd overeenkomstig de bepalingen van het woondecreet. Er zal een grondige evaluatie gemaakt worden van de nood aan woningen, waarbij in de eerste plaats wordt uitgegaan van de woonbehoefte op basis van een gesloten prognose (dus zonder externe migratie) en de reeds geplande woonprojecten. Op basis van analyse wordt een duidelijke woonprogrammatie opgemaakt en opgevolgd.
 
Het areaal aan sociale woningen zal geïnventariseerd worden en op basis van de woonbehoeften en –prognoses zal een toekomstvisie uitgewerkt worden, rekening houden met het BSO (Bindend Sociaal Objectief) opgelegd door het gronden- en pandenbeleid. Gezien het grote aantal sociale huurwoningen in de gemeente zal bij het realiseren van sociale woningen in de eerste plaats gestreefd worden naar sociale koopwoningen en sociale bouwkavels. Om een sociale mix te behouden wordt gestreefd naar doelgroepwoningen (ouderenwoningen, zorgwoningen, kangoeroewoningen) en de realisatie van bescheiden woningen. Er wordt ook gestreefd naar een billijke spreiding over het ganse grondgebied van de gemeente.
 
Door maximale toepassing van het decreet “wonen in eigen streek” en samenwerking met Vlabinvest moet betaalbaar wonen in eigen streek mogelijk gemaakt worden voor zij die een sterke lokale binding kunnen aantonen. Het lokaal toewijzingsreglement zal indien nodig aangepast worden (criteria lokale binding, doelgroepen en leefbaarheid).
 
Prioriteit gaat uit naar dorpskernvernieuwing en verhoging van de kwaliteit van het bestaande woningbestand. Er wordt opgetreden tegen huisjesmelkerij, wederrechtelijke opdeling van eengezinswoningen en domiciliefraude.
De naleving van de taalbereidheidsvoorwaarde wordt opgevolgd.
Het woonbeleidsproject Zennevallie (met woonloket) en SVK Zuidkant worden verder uitgebouwd.