zondag 29 september 2013

Een Brug te ver in HalleKanaalbruggen voor Halle

De mening van het wijkcomité Sint-Rochus


Zoals eerder aangekondigd,  bezorgen we u graag de mening van het Wijkcomité Sint-Rochus over de verbreding, uitdieping en overbrugging van het Kanaal in Halle . Deze dicht bevolkte wijk is natuurlijk zeer direct bij de zaak betrokken en de mening van het wijkcomité is binnen de inspraakprocedure  wel degelijk zwaar door de dagelijkse ervaringen onderbouwd. In een eerste reactie zegt het comité:   
“In essentie komt het er op neer dat men de problemen met het verkeer niet oplost maar verplaatst, grotendeels  naar de St-Rochuswijk.  De burgemeester heeft ons bevestigd dat de Welkomstlaan  (gemeenzaam de Landingsbaan genoemd) intensiever dient gebruikt te worden. Tegelijkertijd erkent het bestuur in zijn eigen mobiliteitsplan de grote “doorwaadbaarheid” van de Sint-Rochuswijk en de onmogelijkheid om daar iets aan te doen, maar zegt  het in datzelfde plan ook dat de bereikbaarheid van het historische centrum prioritair is. Kortom heel St-Rochus zal overspoeld worden door verkeer. Temeer omdat de huidige verkeersstudie uitgaat van de ondertunneling van de A8. De vraag is wat de simulaties zouden aantonen wanneer deze dossiers worden losgekoppeld, als die ondertunneling  er dus niet komt. De resultaten kunnen dan wel zeer verschillend zijn. 

De geplande brugprojecten zijn ook in tegenspraak met het STOP-principe dat zegt dat het personenvervoer bij de aanleg van nieuwe infrastructuur ontmoedigd dient te worden. Dit principe werd ingeschreven in het Vlaamse regeerakkoord. Ook de Provinciale Adviescommissie onderstreepte in haar definitief advies over het Halse mobiliteitsplan (waarvan het een integrerend deel uitmaakt) dat er veel meer diende gewerkt te worden aan een duurzaam mobiliteitsmodel.

Er wordt volgens ons door het bestuur verkeerdelijk van uit gegaan dat het centrum van de stad Halle zich beperkt tot de historische stadskern. Dit is  onder andere af te leiden uit de benaming 'stadsrandparking' wanneer men het heeft over de ondergrondse parking van het geplande winkelcomplex aan de Arkenvest. Die zal dagelijks minimum 430 extra autobewegingen met zich meebrengen. Dat gebeurt niet aan de rand maar in het midden van de stad. Ook de bijkomende voorgestelde Zuidbruggen bevinden zich in datzelfde centrum.
En ten laatste maar toch zeer belangrijk. Nergens is er sprake naar een onderzoek van de milieugevolgen, met name het fijn stof.”

Het wijkcomité Sint-Rochus werkt op dit moment, naar we vernemen, aan een gedetailleerd advies in het kader van de inspraakprocedure die loopt tot 15 oktober. Lees het na in de regionale pers.  En neem eventueel zelf deel aan het openbaar onderzoek.  Het mobiliteitsprobleem wordt dé uitdaging van het decennium in Halle. Streekvereniging Zenne en Zoniën volgt het van nabij.

Roger Swalens
Streekvereniging Zenne en Zoniën vzw