maandag 31 maart 2014

Erfgoed Groote Oorlog


Pajot Zenne 14-18


In het spoor van de Groote Oorlog
De Nacht van de Geschiedenis was, dankzij een uitgebreid publiek, een succes! De Eerste Wereldoorlog laat blijkbaar niemand ongeroerd. Ook in april staan er opnieuw verschillende activiteiten gepland. Vanaf 6 april kan je bij 'In de Verzekering tegen de Grote Dorst' terecht voor een expo rond Eizeringen 14-18. Daarnaast kan je er even proeven van aangepaste bieren zoals Ypres of de Groote Tocht. Op 11 april kan je dankzij Davidsfonds Gooik luisteren naar ‘Het voorspel van de Groote Oorlog’ door Pat Delrue. Heemkring Liedekerke organiseert op donderdag 24 april een lezing over de held-koning Albert I en Harmonie Zuun speelt op 25 en 26 april een dubbelconcert in Strijland en Zuun. Tot slot staat de Week van de AmateurKunsten in het teken van WOI. Op zaterdag 26 april rijdt de 'Groote Dilbeekse Kunstbus' door Dilbeek en laat het publiek kennismaken met liederen en teksten.
Ben je op zoek naar meer nieuws rond de Groote Oorlog in Pajottenland en Zennevallei, neem dan zeker een kijkje op www.pajotzenne14-18.be!


maandag 24 maart 2014

Windmolens Beersel en Leeuw

 Windmolenprojecten in Sint-Pieters-Leeuw en Beersel moeten met elkaar rekening houden.

Bron: nieuwssite www.sint-pieters-leeuw.eu

 Donderdagavond 20 maart 2014 is in de raadzaal van het gemeentehuis een infoavond gehouden voor de inwoners van het gehucht Brucom en vooral van de wijk Witte Roos. Het gemeentebestuur wou de inwoners na een goed jaar in de nieuwe legislatuur informeren over de stand van zaken van verschillende dossiers. 2014-03-20-infoavond_wijk_Brucom_02 2014-03-20-infoavond_wijk_Brucom_03
Van de 7 geplande windmolens langs het kanaal Brussel Charlerloi waarvoor er een procedure of aanvraag loopt zijn er op dit moment 4 voorzien op grondgebied Beersel en 3 op grondgebied Sint-Pieters-Leeuw.


Gereduceerde werking tegen overlast

Van de 7 aangevraagde windmolens door 3 verschillende exploitanten zijn er 2 definitief vergund.
Twee andere zijn geweigerd. Hiertegen is de aanvrager in beroep gegaan.


De drie windmolens van Ecopower werden vergund door de hogere overheid. Hier is de gemeente in beroep gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen omdat één windmolen te dicht bij de wijk zou opgesteld worden.

Bij het project van Enervest heeft de deputatie geen milieuvergunning afgeleverd. Hiertegen ging Enervest in beroep. Uitspraak in mei.

Bij het project van Electrabel op het terrein van Nexans werd in de zomer van vorig jaar de vergunning afgeleverd. De dichtst bijgelegen woning van wijk De Witte Roos ligt op 380 meter.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw zal een rechtszeker kader creëren qua geluid en slagschaduw. Zo mag de slagschaduw maximaal 8 uur per jaar bedragen en maximum 30 minuten per dag. Voor de geluidsnorm is het volume de bepalende norm. De eerste 2 jaar na installatie zullen bepalend zijn qua instellingen van de windturbines. Ook qua cumulerende effecten. Daarom is het mogelijk dat alle molens op gereduceerde modus zullen moeten draaien, dus niet op volle kracht.

Schepen voor Milieu Gunther Coppens: “De exploitanten zullen via modellering en meetcampagnes de windmolens in gereduceerde werking moeten zetten (tot zelfs stil leggen) om aan de normen van geluid en slagschaduw te voldoen. De tweede aanvrager moet rekening houden met de effecten van de eerste aanvrager, zodat het gecumuleerde effect nooit de normen kan overschrijden.”

Wordt Witte Roos stiller?Geluidswerende maatregelen bij Interbeton en Amacro 

(met dank aan de nieuwssite www.sint-pieters-leeuw.eu)


Buurtbewoners uit de wijk De Witte Roos en de firma’s Interbeton en Amacro zaten donderdagavond 20 maart 2014 in de collegezaal van het gemeentehuis samen om te praten over de geluidshinder die deze bedrijven voor de buurt vooral ‘s nachts veroorzaken.

Interbeton verhoogt berm

Interbeton veroorzaakt voor de buurtbewoners ‘s nachts lawaaihinder. Uit een opgelegde geluidsstudie in 2013 bleek dat de firma de normen oversteeg en dat vooral de betonmixers die zich op het terrein verplaatsen voor de meeste last zorgen.
Er werd een saneringsvoorstel gedaan om de huidige berm te verhogen richting wijk De Witte Roos.
Stefan Carpentier van interbeton: ‘Eigenlijk gaat het om het ophogen van een bestaande berm. In de bestaande berm is bovendien een opening waardoor het geluid zijn weg zoekt. Dat gat maken we ook dicht; de werken zijn net gestart en zullen een drietal weken duren. We hebben simulaties laten uitvoeren en hieruit blijkt dat we op bepaalde momenten toch nog 0,70 decibel boven de geluidsnorm zullen zitten. Na de werken zal een nieuwe meting gehouden worden.’
De buren hopen dat deze verhoogde berm een verbetering zal zijn. Al vestigden ze er meteen de aandacht op dat de wijk vooral bestaat uit bel-etages. Dit betekent dat hun slaapkamer op minstens zes meter boven de grond ligt en dus mogelijks boven de in opbouw zijnde geluidswal.
Evi Deconinck, Interbeton: ‘ Er zal steeds veel activiteit in de vroege ochtend zijn daar de vraag op werven naar beton dan het hoogst is. Veel meer dan overdag of tegen de avond. Verder hebben we ’s nachts 2 vrachtwagens rijden die naar onze verschillende klanten mortel vervoeren’.

Amacro investeert in extra geluidswerende maatregelen

Amacro heeft sinds midden 2013  geluidsstudies uitgevoerd. Hier bleken vooral de voedingsbunker en de mengtoren voor lawaaihinder te zorgen.
Amacro nam hiervoor Milieuadviesbureaus MAVA onder de arm en in februari hebben ze een eerste geluidswerende maatregel uitgeprobeerd.
Roel Vleeracker, MAVA: ‘ De trilplaten van de silo’s bleken voor de ergste geluidsoverlast te bezorgen bij metingen. Deze trilmotoren stonden ingesteld op 100% en werden verlaagd naar 30% van hun kracht. Een controlemeting die we uitvoerden toonde aan dat er een verbetering was maar dat we het streefdoel nog niet bereikt hadden. Een maatregel die we nu gaan uitproberen is het vervangen van de trilplaten door een zwaarder model. Ook dit zou minder lawaai moeten veroorzaken. We hopen dat we dan onder de geluidsnorm komen. Als de nieuwe platen geïnstalleerd zijn zullen we terug gaan meten. Als dat niet volstaat zal er moeten gedacht worden aan omkasting, maar dit is een zeer dure zaak’.

Toekomst?
Vele buurtbewoners hopen na jaren van klachten dat de beide firma’s zich eindelijk aan de wettelijke nachtelijke geluidsnormen zullen houden.

zondag 23 maart 2014

Voorrechten in faciliteitengemeenten

Oproepingsbrief voor kiezers uit kieskanton Sint-Genesius-RodeDe ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet het ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bijzondere kiesbrieven voor de kiezers van het kieskanton Sint-Genesius-Rode vastlegt.
Naar aanleiding van de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde beschikken de kiezers uit de zes gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode over de mogelijkheid om bij de Europese verkiezingen een stem uit te brengen voor het Nederlandse of het Franse kiescollege. Voor de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers kunnen ze stemmen voor een kandidatenlijst in de kieskring Vlaams-Brabant, of voor een kandidatenlijst in de kieskring Brussel-Hoofdstad.

Het ontwerp bepaalt de bijzondere kiesbrieven die nadrukkelijk deze keuzemogelijkheden vermelden.

ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief die gericht moet worden aan de kiezers die ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van het Vlaams Parlement


Lees meer »

donderdag 20 maart 2014

Bijna vergeten? Gevoel voor Understatements?
Streekvereniging Zenne en Zoniën bestaat iets meer dan veertig jaar . Onze vereniging en/of bestuursleden van onze vereniging hebben vele jaren geleden formeel en/of informeel bij allerlei Vlaamse overheden stappen hebben gezet om de voormalige meisjesschool in Linkebeek aan te kopen en om te vormen tot Vlaams gemeenschapshuis. Dit gebouw staat nu bekend als De Moelie. 

De Moelie er krijgen,  dat  heeft vele inspanningen van talloze mensen uit Linkebeek en omgeving gevergd. Het veelgelezen maandblad Sjoenke verscheen toen op stencil. Ook dat was een huzarenstukje dat exclusief door vrijwilligers werd opgeknapt.Het is ook Streekvereniging Zenne en Zoniën die op haar eentje, tegen  alle gevestigde politici in en ondanks veel tegenstand, het initiatief heeft genomen om de toenmalige op instorten staande Boesdaalhoeve, die zou worden gesloopt om plaats te maken voor hoogbouwappartementen, als monument te laten beschermen. Onze vereniging heeft jarenlang gepleit voor een sociaal-culturele bestemming na de restauratie ervan. Het heeft zeer lang geduurd voor iedereen ervan overtuigd kon worden dat dit inderdaad een aangewezen bestemming zou zijn. Dit gebouw is nu eveneens een volwaardig gemeenschapscentrum.

We wijzen er terloops op dat de gemeenteoverheden in beide gemeenten de behartiging van de Nederlandse cultuur niet steeds even enthousiast hebben op zich genomen.  We kunnen niet allemaal wereldburgers zijn.


Leeuw bekijkt open ruimte

RUP Open Ruimte - aankondiging openbaar onderzoek

Via de gemeentelijke nieuwsbrief van Sint-Pieters-Leeuw bereikte ons de volgende informatie:

"Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw brengt ter kennis aan het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 30 januari 2014 het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Open Ruimte’ voorlopig vastgesteld heeft. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Open Ruimte’ bestaande uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een kaartenbundel en een grafisch plan wordt in uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Open Ruimte’ ligt ter inzage in het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw vanaf 28 februari 2014 tot en met 28 april 2014.

Alle eventuele bezwaren en opmerkingen dienen per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te worden gericht aan de gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw. De uiterste datum voor het indienen hiervan is gesteld op 28 april 2014."

Meer weten? Contacteer Erik Wuyts - T 02 371 22 97

dinsdag 18 maart 2014

Niet alleen rijken naar de Rand

De jongste tijd is er heel wat te doen geweest rond de zogenaamde Internationalisering van Vlaams-Brabant.  Sommigen doen het voorkomen alsof wij nu in hoofdzaak talloze hoog opgeleide, welstellende en cultureel erg geëngageerde "expats" mogen verwelkomen. (De onderliggende gedachte is dan dat de verdere verfransing van Vlaams-Brabant tot het verleden behoort en dat we ons daar dus geen zorgen meer om hoeven te maken).


Dit klopt niet met de bevindingen van de studie zelf die deze "internationaliseringsgolf" heeft blootgelegd.

Het gaat vooral om niet-West-Europeanen en hun  achtergronden en motieven situeren zich in de sociale en economische sfeer. We citeren graag letterlijk  de website http://www.docu.vlaamserand.be/ned/webpage.asp?WebpageId=628


"Recente internationalisering van het Brussels gewest en de Vlaamse Rand
Samenvatting working paper VUB-demograaf Didier Willaert*

Recente cijfers met betrekking tot nationaliteit en verhuisbewegingen en thuistaal bij jonge gezinnen tonen een verdere internationalisering van het Brusselse gewest en van de Vlaamse Rand.  Het aandeel inwoners van buitenlandse herkomst (eerste en tweede generatie migranten) is in het Brusselse gewest tijdens de eerste jaren van het nieuwe millennium boven de 50% gestegen. In de Vlaamse Rand is iets meer dan een vijfde van de bevolking van buitenlandse origine (29% in de faciliteitengemeenten, 20% in de overige gemeenten). Vooral de sterke aangroei van personen van niet-westerse herkomst in de Rand is opvallend. Naast de belangrijke aanwezigheid van westerlingen (bijvoorbeeld eurocraten) in de zuidoostelijke randgemeenten, is er een nieuw fenomeen zichtbaar: de laatste jaren verlaten meer en meer Oost-Europeanen, Turken, Marokkanen en andere niet-westerse migranten de hoofdstad om zich in de aangrenzende gemeenten te vestigen. Vooral de regio Zaventem-Vilvoorde is populair bij deze migranten, maar ook de westrand (Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw) kent een belangrijke instroom van Zuid-Europeanen en Marokkanen.  Dat is één van de belangrijkste conclusies van een nieuwe studie van VUB-demograaf Didier Willaert. In de studie worden ook de meest recente cijfers besproken van Kind & Gezin met betrekking tot de nationaliteit bij de geboorte van de moeders van pasgeboren kinderen en de thuistaal in gezinnen met pasgeboren kinderen."

Onze conclusie: het zou goed zijn mocht de Vlaamse overheid  haar inspanningen verhogen om de integratie of inburgering van de economisch zwakkere groep in Vlaams-Brabant te intensifiëren. Deze groep zal in Vlaams-Brabant permanent aanwezig blijven.  De expats en aanverwante internationale bovenklasse zijn  flexibel en weerbaar genoeg om zich meer dan uit de slag te trekken. 

Voor ons moeten in dit geval (zoals steeds) sociale overwegingen voorrang krijgen..