maandag 28 juli 2014

Vallen Halse bruggen in het water?Regeerakkoord baart bestuur Halle zorgen

Bron: Het Nieuwsblad/Ingrid Depraetere


Burgemeester Dirk Pieters is ongerust over de plannen ( of het gebrek aan plannen)  van de Vlaamse regering voor zijn Stad.  In Het Nieuwsblad laat hij die bekommernis optekenen. Wij citeren:

"Het nieuwe regeerakkoord van N-VA, CD&V en Open VLD baart Halle zorgen. Heel wat zaken waar de stad zit op te wachten, staan er niet in vermeld.

‘Ik erken dat er de voorbije weken hard is gewerkt en er gestreefd is naar een consensus. Maar anderzijds kan ik niet onder stoelen of banken steken dat ik als burgemeester van Halle wel danig ongerust ben over wat er in dit regeerakkoord staat’, zegt burgemeester Dirk Pieters, zelf lid van CD&V, dat mee bij de onderhandelingen betrokken was.

‘Ik vind het schitterend dat we met Ben Weyts (N-VA) uit Beersel eindelijk nog eens een minister hebben uit onze regio’, zegt burgemeester. ‘Maar ik lees niets over de intunneling van de A8 die ons werd beloofd, een ringweg rond het Dassenveld om de Edingensesteenweg te ontlasten, over de geplande moderniseringswerken rond het kanaal en zo meer. Er werden wel in details maatregelen vermeld over het optimaliseren van de Ring en het moderniseren van het kanaal in de noordrand. Ik hoef er geen tekening bij te maken dat dit me verontrust’.

Geen centrumstad

‘Bovendien lees ik ook niets over het erkennen van Vilvoorde en Halle in de rand als centrumsteden. Beiden steden hebben specifieke problemen en zouden als centrumgemeenten aanspraak kunnen maken op meer geld om die problemen aan te pakken’, zegt Pieters. ‘Misschien wil men dat opvangen door het gemeentefonds te herschikken, maar ook daarover lees ik niets. Te begrijpen natuurlijk, want dan moet men aan het budget raken van grote steden zoals Antwerpen en Gent, die men mijn inziens heeft willen sparen’.

Ook over de maatregelen die gepland zijn voor de Vlaamse rand om de verstedelijking tegen te gaan, is er grote onduidelijkheid. ‘Zo is niet duidelijk of men daarmee de enge Vlaamse rand die paalt aan Brussel bedoelt, of men ook het stedelijk gebied dat aansluit bij die rand erbij neemt. Zoniet valt Halle overal buiten en moeten we niet rekenen op extra aandacht voor wonen, milieuzorg, welzijn en zo meer’, zegt Dirk Pieters."

Rand in RegeerakkoordRuime aandacht voor Vlaamse Rand in Vlaams regeerakkoord

Het Vlaamse regeerakkoord, dat woensdag werd voorgesteld, heeft ook voor de Vlaamse Rand een en ander in petto. De Vlaamse regering wil onder meer blijven investeren in het kasteel van Gaasbeek maar ook in een nieuw cultureel centrum met bovenlokale uitstraling in de zuidrand en van de realisatie van bijkomende sportinfrastructuur. Een studie heeft uit gewezen dat het cultureel centrum met bovenlokale uitstraling best in Ruisbroek komt. Het toonaangevende  kunst- en cultuurproject van het kasteel van Gaasbeek wordt beschouwd als een topambassadeur van onze internationale uitstraling Er wordt ook aandacht besteed aan mobiliteit.
We geven hieronder het integrale hoofdstuk van de visietekst weer."IV. VLAAMSE RAND
We voeren een sterk beleid voor het leefbaar en groen houden van de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand, en bij uitbreiding de gemeenten van de ruime Rand-regio, die geconfronteerd worden met ontnederlandsing , internationalisering en verstedelijkingsdruk met gevolgen voor  de grond- en woonprijzen, mobiliteitsproblemen, bijzondere noden op het vlak van onderwijs, kinderopvang, sociale en welzijns-voorzieningen, enz. Het behoud van het Nederlandstalig en groene karakter van de streek en de openheid voor wie als anderstalige in de Rand komt wonen en zich er wil integreren, zijn daarbij de uitgangspunten.

We smeden een hechte coalitie om deze ambitie te realiseren, in de eerste plaats met de gemeentebesturen in de Vlaamse Rand. We richten ons echter ook op de Rand-regio gemeenten, die zich verenigd hebben in het Toekomstforum Halle-Vilvoorde. Vanuit het plattelandsbeleid wordt voldoende aandacht besteed aan de leefbaarheid van delen van de Rand die een plattelandskarakter hebben en moeten behouden. Alle actoren worden betrokken bij een globaal, geïntegreerd beleid voor de inwoners van de Vlaamse Rand, met name de provincie Vlaams-Brabant, de vzw De Rand, de gemeenschapscentra, de gemeentebesturen, de sociaal-culturele verenigingen, enz.

In het geïntegreerd beleid voor de inwoners van de Vlaamse Rand worden de inspanningen verder gezet op het vlak van onderwijs, arbeidsbemiddeling en trajectbegeleiding van werkzoekenden, taalonderwijs, versterking van aanbod van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen.

We blijven samenwerken met Ring TV, om de hele bevolking te betrekken bij het culturele, politieke en maatschappelijke gebeuren in de Vlaamse Rand.
We voeren een actief en open onthaal- en communicatiebeleid, gericht op de anderstaligen. Daartoe wordt nauw samengewerkt met alle actoren in de Rand en met de plaatselijke besturen.

We houden vast aan het territorialiteitsbeginsel en aan de status van het Nederlands als bestuurstaal, ook in de faciliteitengemeenten. We treden kordaat op wanneer we vaststellen dat gemeentebesturen of mandatarissen de taalwetgeving overtreden. We blijven de principes die aan de basis liggen van de omzendbrieven van de Vlaamse Regering hanteren bij de communicatie van de overheden met de inwoners in de faciliteitengemeenten: deze gemeenten behoren onverkort tot het Nederlandse taalgebied, en Franstaligen moeten er de taalfaciliteiten waar ze wettelijk recht op hebben uitdrukkelijk aanvragen.

Op basis van onze bevoegdheden om het taalgebruik in bestuurszaken te regelen treffen we een decretale regeling voor het taalgebruik bij de opmaak van notariële akten.

We ratificeren het Minderhedenverdrag niet.

We breiden de mogelijkheden om in de hele Vlaamse Rand Nederlands als tweede taal te leren uit, volgen voortdurend op of het aanbod afgestemd is op de vraag en de behoeften, en vermijden dat er wachtlijsten ontstaan.

We zorgen ervoor dat de vzw De Rand en het agentschap Integratie en Inburgering in goede samenwerking een krachtig en vernieuwend taalpromotiebeleid voeren, waarvan het bereik en de resultaten voortdurend opgevolgd worden.