maandag 25 januari 2016


'Metropolitan Landscapes' wil rafelranden stad maatschappelijke functie gevenVlaanderen en Brussel kunnen samen veel meer doen om de rafelranden van de stad op een verstandige manier te verknopen, en zo tot functionele metropolitane landschappen te komen. Dat is de inzet van Metropolitan Landscapes, een project waar zowel de Brusselse als de Vlaamse Bouwmeester, de bevoegde administraties van de beide regio’s, en een batterij architecten de schouders onder zetten

Agence Ter ontwikkelt het idee van een productief park voor de Molenbeekvallei, met de Ring als potentieel sterk symbool van een nieuwe relatie tussen stad en platteland.

“De open ruimte stoort zich niet aan de juridische en administratieve grenzen van het gewest,” licht Brussels Bouwmeester Kristiaan Borret toe. “Metropolitan Landscapes heeft tot doel het stedelijk territorium in én rond Brussel in een ruime context te bekijken, het leesbaar te maken, te tonen waar de continuïteit tussen versnipperde stukjes open ruimte kan worden versterkt en ingezet om in verschillende maatschappelijke functies en noden te kunnen voorzien.”

Metropolitan Landscapes werd in 2014 opgestart op initiatief van zowel het Brusselse en Vlaamse Gewest, onder auspiciën van hun respectievelijke bouwmeesters. In een eerste ronde maakte een verkenningsteam samengesteld uit het Brusselse Bureau Bas Smets, het Parijse List en de cel ‘Earth System Science’ van de VUB een analyse van het begrip metropolitaan landschap. Hun bevindingen en een eerste inventarisering leidden in een tweede fase tot de aanduiding van vier internationale ontwerpteams die elk een studie maakten met voorstellen voor een beter gebruik van de beschikbare open ruimte in vier concrete gebieden in de Rand van Brussel: Molenbeekvallei (n.v.d.r. niet "onze" Molenbeekvalllei), Weststation-Scheutbos, Brussel-Vilvoorde-Machelen en Anderlecht-Drogenbos.

Fantastisch zicht
De synthese van al dat werk wordt nu gepresenteerd in een colloquium en een boek die het project afsluiten, maar tegelijkertijd de omslag moeten maken naar een geïntegreerd beleid voor het gebied tussen het stedelijke en het landelijke. 


Kristiaan Borret legt uit wat dat in de praktijk kan betekenen: “De laatste tijd wordt er in Brussel al meer dan vroeger nagedacht over grotere stedelijke gehelen – denk maar aan de focus op het kanaal. Dat is een goede zaak. Brussel had al een mooie traditie met de lokale wijkcontracten, daar zijn sinds kort de Stadsvernieuwingscontracten bij gekomen, nu moeten we verder inzetten op de grote schaal en ook gewestgrensoverschrijdend durven te werk gaan.
 
In de studie die het Franse landschapsatelier Coloco maakte, zie je bijvoorbeeld heel goed hoe een gebied van groene zones dat begint bij het Weststation, overgaat naar het Scheutbos en zo verder de stedelijke Rand intrekt, eigenlijk één continue landschappelijke structuur zou kunnen zijn. In zijn studie van de Molenbeekvallei stelt het Parijse Bureau Agence Ter een ecoduct over de Ring voor ter hoogte van het Laarbeekbos. Zo verbind je het Brusselse natuurgebied met het open landbouwlandschap aan de Vlaamse kant, maar creëer je ook een uitkijkpunt met een fantastisch zicht op Brussel waardoor die Ring niet alleen als een stuk infrastructuur en een vuile achterkant gepercipieerd wordt, maar ook deel gaat uitmaken van de publieke ruimte. Daar kan je dan eventueel ook nog een andere functie zoals voedselproductie aan koppelen.”

Op het colloquium, dat elke geïnteresseerde kan bijwonen, worden de studies op een thematische manier besproken. Daarna geven emeriti Eric Corijn en André Loeckx de voorzet voor een discussie over de volgende stappen, gevoerd door de initiatiefnemers van Ruimte Vlaanderen, Brussel Stedelijke Ontwikkeling, de Vlaamse Landmaatschappij, Leefmilieu Brussel, het Agentschap voor Natuur en Bos en de bouwmeesters. Tot slot mogen de kabinetten van beide minister-presidenten een exemplaar van het boek komen ophalen.

Borret: “Waar het de komende jaren op aan komt is bij concrete ingrepen en investeringen in het openbaar domein deze lectuur van Brussel en de Rand voortdurend in het achterhoofd te houden en beter te articuleren. Als bouwmeester zal ik me er in ieder geval al op toeleggen die globale visie te activeren in alle projecten die ik zie passeren.”

Brron Brussel Deze Week