maandag 19 september 2016

Meer Bos Welkom

Projectoproep aankoop van gronden voor bebossing

Het Agentschap voor Natuur en Bos wil inzetten op meer bebossing in onder meer de Vlaamse Rand. Om dit doel samen te verwezenlijken richt het Agentschap zich tot zowel privépersonen en privaatrechtelijke rechtspersonen, als alle publiekrechterlijke rechtspersonen die een bijdrage willen leveren tot bebossing. In die laatste categorie komen vanaf 2015 naast gemeenten, steden en provincies ook onder meer OCMW ’s, polders en wateringen, kerkfabrieken en universiteiten in aanmerking voor subsidies. De eerste categorie omvat naast individuele burgers onder meer bedrijven en vzw’s.

Aankoopprojecten van gronden voor bebossing die deel uitmaken van de realisatie van stadsrandbossen, speelbossen of het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven krijgen voorrang. Ook projecten gelegen in Speciale Beschermingszones (SBZ), die bijdragen tot de realisatie van de specifieke natuurdoelen in een Natura 2000-gebied, krijgen voorrang. Die voorrang geldt eveneens voor projecten die door middel van de gerealiseerde bosuitbreiding bijdragen tot de bescherming van planten en dieren via de door de minister vastgestelde soortenbeschermingsprogramma’s en voor projecten die bijdragen tot de realisatie van meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand rond Brussel.

De subsidie bedraagt 60% van de aankoopprijs met een maximumsubsidie van 2,5 €/m². Enkel nog te verwerven gronden komen in aanmerking voor subsidie. Minister Schauvliege heeft hiervoor 1 miljoen euro voorzien uit het Bossencompensatiefonds.

De projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot 30 september 2016.
Meer informatie over dit project alsook de selectiecriteria zijn te verkrijgen via het Agentschap Natuur en Bos.