donderdag 28 september 2017

Hoe alles groeit, behalve de natuurHalle tussen 2 steenwegen
Streekvereniging Zenne en Zoniën diende in mei 2017 een bezwaarschrift in tegen een verkavelingsaanvraag in Halle, tussen Bergense- en Edingensesteenweg: 

 Ziehier kort onze bedenkingen:

“Het plan voorziet op een ingesloten binnengebied van ongeveer 3 ha in de bouw van 102 woongelegenheden. Daarvan een deel via appartementsgebouwen. De zone is niet bestemd voor doorgaand verkeer en de te verwachten toename van bevolking en gemotoriseerd verkeer zal onvermijdelijk de mobiliteitsproblemen die de stad Halle al kent, doen toenemen. Wij vragen dat het project enkel kan worden vergund indien het aantal wooneenheden met 20% wordt gereduceerd om het samenleven op een menselijke schaal in de stad te vrijwaren.
De fietsverbinding tussen Station Halle en Industrieterreinen Dassenveld en omgeving zoals die in het PRUP Kleinstedelijk Gebied Halle van de provincie Vlaams-Brabant is opgenomen, kan niet in de voorgestelde vorm worden gerealiseerd en wordt hierdoor gedegradeerd. Dit moet in het voorliggende plan verholpen worden.


Het plan voorziet in het rooien van drie percelen bosgebied en dit wordt in het kader van de Vlaamse boscompensatieregeling enkel financieel gecompenseerd. De Stad Halle kan eisen dat minimaal een gedeelte (het meest waardevolle bijvoorbeeld) bewaard blijft en dat de compensatie van het overige gedeelte op het grondgebied van de stad wordt gerealiseerd, concreet bijvoorbeeld in het kader van het Boommarterplan.

Het plan voorziet in drie aparte grootschalige “retailhandelspanden”. Wij vragen dat deze tot kleinere proporties worden herleid, dat zij in één kleiner gebouw worden geconcentreerd en dat de aldus ingewonnen ruimte wordt voorbehouden voor groenvoorziening.

Wij hebben ook gevraagd en verkregen dat de zaak zou worden besproken op de gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening (de zogenaamde Gecoro).

De stad Halle heeft inmiddels de verkavelingsaanvraag goedgekeurd, maar toch een aantal restricties opgelegd. Er komen wat minder appartementen (15 minder) en wat meer groen. (Volgens de stad Halle het dubbele van wat de promotor zelf had gewenst.) Toch blijft het een grootschalig project, met onder meer 350 parkeergelegenheden, waarvan de meeste ondergronds, en vier grote winkels.