maandag 20 november 2017

Voetwegen domein Huizingen moeten blijvenIn Beersel, deelgemeente Dworp, wil de provincie voetwegen afschaffen.
Het gaat nu om 3 buurtwegen die door de provinciale domeinen Hanenbos en Huizingen lopen. In een latere fase worden nog andere buurtwegen door deze domeinen afgeschaft. De Werkgroep Trage Wegen Zuid West Brabant en Streekvereniging Zenne en Zoniën willen hiertegen bezwaar indienen.  Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant  wil met zijn  voornemen de voetwegen te doen verdwijnen, de klok terugdraaien en huldigt een  verouderde opvatting over mobiliteit.

De provincie motiveert haar voornemen met deze argumenten:

1.      Er komen alternatieven in het kader van het landinrichtingsplan Molenbeekvallei;

2.      De domeinen moeten afgesloten zijn in het kader van de veiligheid;

3.      De buurtwegen zijn verjaard.
Wij zijn het niet eens met deze redenering. Ziehier waarom:

1.      Het publiek kon tot voor enkele jaren de domeinen nog wel in en uit, weliswaar via andere wegen.

2.      De buurtwegen werden niet gebruikt omdat ze afgesloten waren. Het afsluiten van buurtwegen is een overtreding.

3.      De Werkgroep Trage Wegen heeft deze overtreding de voorbije jaren verschillende malen vergeefs gemeld.

4.      De twee nieuwe trage wegen die de provincie ter compensatie wil openen, zijn welkom, maar ruimschoots onvoldoende want ze volgen de benedengrens van het domein, waar andere openbare wegen langs lopen.

5.      De domeinen worden afgesloten beheerd. Nochtans zijn de domeinen eigendom van een overheid die werkt met belastinggeld.

6.      Afsluiten omwille van de veiligheid is absurd, want afsluiten leidt tot meer onveiligheid. De sociale controle valt weg. Er zijn geen problemen met de veiligheid langs andere trage wegen en in de openbare bossen in Beersel en de Zennevallei.

7.      Het afschaffen van buurtwegen door de provincie gaat in tegen haar eigen mobiliteitsbeleid. Officieel wil de provincie het afschaffen van buurtwegen tegenhouden.

8.      Het afschaffen van voetwegen strookt niet met het eigen beleid inzake openbare gezondheid. Alle overheden moedigen het te voet gaan aan, alleen al om gezondheidsredenen.

9.      Het afschaffen van voetwegen strookt niet met het eigen beleid inzake sociale achterstand. Te voet gaan is gratis en is de laatste verplaatsingsmodus van mensen met weinig inkomen.

10.     De provincie is in deze aangelegenheid rechter en partij. De provincie is de aanvrager voor het afschaffen, maar heeft door de Wet op de Buurtwegen een belangrijke rol en beslissingsbevoegdheid. De wet had zeker niet als bedoeling dat de provincie nu zelf die bevoegdheid in haar voordeel zou gebruiken.


De visie van de Werkgroep Trage Wegen, waaraan Streekvereniging Zenne en Zoniën actief meewerkt, is dat grote domeinen van de overheid openbaar toegankelijk en doorwandelbaar moeten zijn. De prachtige oude bossen aanwezig in de beide domeinen moeten tot het openbaar domein behoren. De uitgestrekte provinciale domeinen van Huizingen en Hanenbos mogen geen barrière vormen in het netwerk van openbare trage wegen. Indien bepaalde ontspanningsinfrastructuur dan toch zou nopen tot het afsluiten ervan voor openbare passage, dan dient de privatieve zone er rond zo klein mogelijk te worden gehouden.

Sluit met andere woorden  een beperkte betalende zone in het provinciedomein af en laat alle beboste oppervlakte vrij toegankelijk, zoals alle andere bossen in de streek . Er zijn daar de voorbije decennia nooit bijzondere onveiligheidsproblemen geweest. 

Daarom dienen wij  zelf bezwaar in en roepen we ook onze  leden en alle voetweggebruikers en omwonenden op om tegen de afschaffing van buurtwegen 43, 44 en 45 te Dworp bezwaar in te dienen. Het openbaar onderzoek bij de afschaffing is vandaag begonnen en loopt tot 19 december 2017.

Leg je bezwaar schriftelijk neer. Maak je bezwaar zo persoonlijk mogelijk: leg uit waarom je bezwaar hebt tegen het feit dat de provincie voetwegen afschaft en/of waarom je wenst dat de provinciale domeinen vrij doorwandelbaar zijn.

Stuur je bezwaarbrief naar het College van burgemeester en schepenen van Beersel, Gemeentehuis, Brusselsesteenweg 1046, 1652 Alsemberg. Vermeld in onderwerp “bewaar tegen de (gedeeltelijke) afschaffing van buurtwegen 43, 44 en 45 te Dworp”. Stuur je brief op per aangetekende post, of geef hem gratis af tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis (men geeft je een genummerde kopie). Per mail mag het in Beersel helaas niet. Stuur je bezwaar ten laatste op 19 december 2017.