maandag 16 december 2013

NeerdorP bij Teirlinck


In Beersel loopt een openbaar onderzoek voor het tweede deel van het Landinrichtingsproject Land van Teirlinck: ‘Inrichtingsplan Neerdorp’ in deelgemeente Huizingen, dicht bij de grens met Lot.

In het gehucht Neerdorp ligt achter de huizen van de G.Demeurslaan en nabij de voormalige industriële Demeurs –site een vergeten groen plekje.  De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, de gemeente Beersel en de Vlaamse Landmaatschappij hebben hiervoor nu een eerste ontwerp uitgewerkt.

 Het ontwerp kan ingekeken worden op het gemeentehuis tot en met 10 januari 2014.

Het Landinrichtingsproject ‘Land van Teirlinck’ omvat de gemeenten Beersel en Linkebeek. Schrijver Herman Teirlinck heeft in beide gemeenten gewoond en vond inspiratie in het gevarieerde landschap.

 "Met dit project willen de initiatiefnemers dat aantrekkelijke en afwisselend landschap behouden en versterken", wordt gezegd in een  mededeling.  Maar ons bevreemdt het toch een beetje. Want het gaat over een perceel dat deel uitmaakt van de vroegere papierfabriek van Huizingen. (door de initiatiefnemers van de herwaardering ervan  tot ons grote ongenoegen omgedoopt tot "Manchestersite".)

Als elke groene zone in Beersel nu "land van Teirlinck" gaat heten, zijn we wel het noorden kwijt en dreigt de naam zijn betekenis te verliezen. 
 

zondag 15 december 2013

Rode naar LandSchap

 De gemeente Sint-Genesius-Rode is officieel een volwaardig lid van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei (RL P&Z).

De algemene vergadering van RL P&Z heeft de lidmaatschapsaanvraag warm onthaald tijdens haar bijeenkomst in de Boesdaalhoeve. Sint-Genesius-Rode is de zestiende gemeente die aansluit bij RL P&Z. Het regionaal landschap was al heel wat jaren actief in Rode, samen met inwoners en Natuurpunt. ‘Maar vanaf nu kunnen we dus nog intenser samenwerken met het gemeentebestuur’, klinkt het. Vroeger was Sint-Genesius-Rode de enige gemeente in het gebied die geen lidgeld betaalde. Daar komt nu verandering in.

Er zitten ook al meteen enkele projecten in de pijplijn. Zo is het de bedoeling om de boomgaard langs de Hangeikweg in de buurt van de Bosstraat opnieuw aan te leggen. Ook de inrichting van het Visserspad die de wijk De Hoek (Dragonderstraat) verbindt met het station van Rod, staat op de agenda.

Wij hebben de indruk dat het bestuur van Sint-Genesius-Rode zich stilaan laat verleiden tot enige integratie in Vlaanderen en in  onze streek. 

vrijdag 6 december 2013

Natuur Krijgt Centen en Centrum

Het Natuur Educatief Centrum Paddenbroek in Gooik  kan uitgroeien tot het plattelandscentrum voor de regio dankzij een investering van de provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Gooik en het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.


De provincie Vlaams-Brabant investeert  100.000 euro om de inwoners directer te betrekken bij natuur en landschap in hun onmiddellijke omgeving. Paddenbroekgaat ook dienen  als uitvalsbasis voor natuureducatie, r toerisme, landbouw, identiteit en streekproducten. Daarvoor  komt er  135 à 140.000 euro steun uit het Plattelandsfonds.

Toch is het nog even wachten of de aankoop en doorverkoop via de Vlaamse Landmaatschappij er door komt.

donderdag 5 december 2013

HallerbosBeken natuurlijker

BEERSEL / HALLE

 De Steenputbeek en de Kapittelbeek in Dworp krijgen een ecologische inrichting door natuurlijke oevers aan te leggen en het vismigratieknelpunt op te lossen. 


Tussen de Kapittelbeek en het Consciencepad komen grasbufferstroken, zodat er minder aarde in de beek terecht komt en het onderhoud minder intensief wordt.

woensdag 4 december 2013

Erf Goed Tram

HALLE / SINT-PIETERS-LEEUW / BEERSEL 

 Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei reist met het nieuwe boek ‘Bewogen tijd. Eeuwen onderweg in Pajottenland & Zennevallei’ doorheen verschillende mobiliteitsverhalen uit de regio.

Het nieuwe boek van Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei vertelt aan de hand van getuigenissen van regiobewoners, weetjes en beeldmateriaal verschillende facetten over ‘het onderweg zijn’ in het Pajottenland en de Zennevallei vroeger en nu. Geen historisch verslag van ontwikkelingen in de mobiliteitssector, maar wel een lees-, kijk- en luisterboek. Naast de aloude Liedekerkse ‘kasjkes’ en de bedevaarders in Halle, brengt Erfgoedcel ook de invloed van de boerentram in de regio in beeld.

zondag 1 december 2013

Teirlinck Letterlijk in het ParlementVraag van Irina De Knop                                                          

Situering:

Het gemeentebestuur van Beersel heeft beslist om de werking van het Herman Teirlinckmuseum vanaf 1 januari 2014 te beëindigen en wil het gebouw verkopen. 

De collectie zal allicht kunnen samenblijven, zo vernamen we tijdens de commissievergadering Cultuur van donderdag 17 oktober 2013. Het Letterenhuis in Antwerpen, dat al voor een groot deel eigenaar is van die collectie, overlegt hierover met de gemeente Beersel. 

Wat betreft het gebouw gaf de Vlaamse minister van Cultuur aan dat u de procedure hebt opgestart voor een onderzoek naar de erfgoedwaarde van de museumsite en naar eventuele beschermingsmaatregelen die er genomen moeten worden. 

Het adviescomité voor het Herman Teirlinckhuis ziet een belangrijke rol weggelegd voor het FeliXart Museum, het vroegere Felix De Boeckmuseum.
Er wordt overlegd met alle betrokken partijen, waaronder ook vzw ‘de Rand’ die werd gevraagd om het dossier te trekken. Herman Teirlinck speelde een belangrijke rol in de opgang van literatuur in Vlaanderen en ontving als eerste de Grote Prijs der Nederlandse letteren. Het huis heeft een symbolische betekenis voor het gehele Vlaamse kunst-en cultuurleven.
Niet alleen bevindt het huis zich in de Vlaamse Rand rond Brussel, waar de Vlaamse regering via onder andere vzw ‘de Rand’ sterk inzet op het behoud van het Nederlandstalige karakter van de streek, het is gelegen in Beersel dat deel uitmaakt van de zuidwestrand. Een gebied dat volgens de minister bijkomende aandacht verdient, zeker ook op het vlak van culturele infrastructuur. 

Vragen:
(puntsgewijze en korte samenvatting van de vragen)

1.   Wat houdt het onderzoek naar de erfgoedwaarde in? Welke timing is er voorzien? Welke bestemming moet het huis volgens u krijgen?
 2.   Moet de collectie volgens u een onderkomen vinden in de Vlaamse Rand? Hoe staat u tegenover de piste van het adviescomité voor het Herman Teirlinckhuis?
 3.   Wat houdt de opdracht van vzw ‘de Rand’ met betrekking tot het Herman Teirlinckmuseum precies in? Welke middelen plaatst u hier tegenover?


ANTWOORD (van Minister Geert Bourgeois)

1.       Wat houdt het onderzoek naar de erfgoedwaarde in? Welke timing is er voorzien? Welke bestemming moet het huis volgens u krijgen?

Het onderzoek naar de erfgoedwaarde  behelst een literatuuronderzoek, een kort archiefonderzoek, een bezoek ter plaatse en de toets van het monument aan de erfgoedwaarden opgenomen in het Monumentendecreet van 1976.

Mijn administratie heeft de erfgoedwaarde geëvalueerd en is tot de volgende conclusie gekomen :

“De Villa Teirlinck is een doorsnee villa uit de jaren 1930 zonder noemenswaardige architecturale erfgoedkenmerken. Het enige decoratieve element, zowel wat interieur als exterieur betreft, zijn de niet gesigneerde, geschilderde taferelen uit het boek van Reinaert de Vos in het inkomportaal (deels beschadigd). Tevens zijn er ook geen cultuurgoederen die integrerend deel uitmaken van de woonst. Bovendien zijn grond en huis nooit eigendom geweest van de heer Teirlinck.
De woning te Linkebeek (zoals ook de gesloopte woning te Sint-Idesbald) is zowel op conceptueel als architecturaal vlak van een veel hogere kwaliteit en is ook om die redenen beschermenswaardig geacht en voorgedragen voor bescherming.

Voorstel van beslissing

De woning van Herman Teirlinck in Beersel heeft zonder twijfel een historische en socio-culturele waarde voor de gemeente Beersel maar komt niet voor een bescherming op Vlaams niveau in aanmerking.”

De woning in Linkebeek waarover sprake is de woning waar Teirlinck eerst gewoond heeft, gelegen Koekoekspad 21. Deze woning zou zijn ontworpen door Teirlinck zelf, met invloeden van Henry Van de Velde. De woning in Sint-Idesbald is de woning waar hij nadien gewoond heeft, werd ontworpen door architect Victor Bourgeois. Deze is in 1989 gesloopt.

Aangezien ik me bewust ben van het waardevol karakter, op socio-cultureel vlak, van het Herman Teirlinckhuis, heb ik een tweede opinie gevraagd aan de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. Ik heb gewezen op de socio-culturele waarde. Maar het is niet omdat iemand ergens gewoond heeft, dat de woning daardoor in aanmerking komt voor bescherming. Ik hoop zo snel mogelijk over een advies te beschikken van de KCML.

Wat betreft de bestemming van het huis zijn er tal van opties mogelijk (museum, schrijvershuis (residentie waar internationale schrijvers uitgenodigd worden/verblijven)). Een toeristisch onthaalcentrum is weinig plausibel, er is net een grote investering in het Lambiekcentrum gebeurd. Het is weinig waarschijnlijk dat er twee toeristische onthalen zouden komen.

2.    Moet de collectie volgens u een onderkomen vinden in de Vlaamse Rand? Hoe staat u tegenover de piste van het adviescomité voor het Herman Teirlinckhuis?

De huidige collectie van het Herman Teirlinckhuis bestaat voornamelijk uit replica’s. Het voorstel van mijn collega Schauvliege om de collectie te laten beheren door het Letterenhuis en tevens het gemeentearchief/burgerlijk archief aan het huis door te geven, lijkt me een goede optie, waardoor we er zeker van kunnen zijn dat er niets van de collectie verloren zal gaan.

Naar aanleiding van de brief van het adviescomité voor het Herman Teirlinckhuis heb ik op 12 november een overleg georganiseerd waarbij mijn collega minister Schauvliege en de provincie Vlaams-Brabant betrokken waren.
 
Volgende zaken werden tijdens dit overleg besproken :

-        Gemeentebestuur Beersel geeft aan dat ze tot verkoop wil overgaan. Dit is zo ook opgenomen in het meerjarenplan.
-        Vzw FeliXart :is geen vragende partij, maar indien zij bijkomende opdracht krijgt met hieraan voldoende middelen verbonden, ziet de vzw voldoende opportuniteiten om het Teirlinckhuis een invulling te geven.
-        De Provincie Vlaams-Brabant heeft geen middelen om het huis aan te kopen.
-        Kabinet Schauvliege. Bij cultuur heeft men geen middelen om tot aankoop over te gaan. Men kijkt na of er geen mogelijkheden zijn tot aankoop met het VLM landinrichtingsproject  ‘Land van Teirlinck’. Dit wordt nu onderzocht door de VLM.
-        Regionaal landschap zou de groenzone willen inrichten, maar heeft geen middelen tot aankoop.
-        Kabinet Bourgeois heeft geen middelen om het huis aan te kopen. Vanuit Toerisme – hier zetten we in op de drie toegangspoorten: kasteel van Gaasbeek, plantentuin Meise en KM Midden-Afrika in Tervuren -  noch vanuit Erfgoed.

3.    Wat houdt de opdracht van vzw ‘de Rand’ met betrekking tot het Herman Teirlinckmuseum precies in? Welke middelen plaatst u hier tegenover?

Vzw ‘de Rand’ heeft in deze geen opdracht gekregen. De kerntaken van de vzw focussen zich op ‘de Zes’ (vanaf 2014 (bijkomend) uitwerking lokaal jeugd- en sportbeleid en ondersteuning bibliotheken in faciliteitengemeenten) en sinds 2013 het Gordelfestival.