maandag 22 juli 2019

Protest Villalaan Halle Omwonenden tegen Beton


Sloop van unieke Art Nouveau-villa. Deze tekst dwarrelde bij ons binnen.

Update: Petitie staat onlineGeachte burgemeester,Geachte schepenen,Geachte gemeenteraadsleden,Naar aanleiding van de dreigende sloop van de Villa “Van Lier” (Villalaan 51) uiten wij onze bezorgdheid over speculatieve vastgoedprojecten in onze prachtige stad. Wij hopen dat u zich openstelt voor onze boodschap en nadenkt over een toekomstvisie betreffende stedelijke ontwikkeling. Indien we stedelijke democratie, duurzame stadsvernieuwing en wonen op mensenmaat ernstig nemen, dan dringt de vraag zich op of we nog steevast de kaart moeten trekken van megalomane private initiatieven en de ruimtelijke ordening moeten laten afhangen van kolossale bouwprojecten.

8 juli 2019. Wat de start van een zorgeloze vakantie had moeten zijn, draait voor de bewoners van de Villalaan en van de omliggende straten helemaal anders uit. We nemen kennis via gele affiches geplaatst in de haag van het domein gelegen op de hoek van de Villalaan en de Welkomstlaan (Villalaan 51) van “de bekendmaking van een openbaar onderzoek omgevingsvergunning”. We staan perplex. Een fraaie en unieke Art Nouveau-villa[1] met zijn volledig originele interieur zou met de grond gelijkgemaakt worden om plaats te maken voor een buitenissig appartementsblok?

Hét “gezicht” en uithangbord van de Villalaan zou dan moeten sneuvelen in het voordeel van zielloos beton? Stadsgeschiedenis[2] en groen alweer laten verloren gaan, ondanks uw verkiezingsbeloften en voorgestelde beleid dat er zal worden ingezet op een groene, duurzame en leefbare stad? Hoe strookt dergelijk project met deze visie? We horen het graag van u.

Intussen heeft onze verontwaardiging plaats gemaakt voor vastberadenheid om actie te ondernemen. Dit kunnen we als buurtbewoners immers niet zomaar laten gebeuren. Daarvoor zijn we veel te trots op onze straat én haar karaktervolle uitstraling. Een betonnen appartementsblok verandert het uitzicht drastisch en draagt niets bij tot de leefbaarheid van de buurt. Integendeel: (nóg) minder groen, (nóg) meer verkeersoverlast. De laatste jaren worden (te) veel open ruimten en groene gebieden verkaveld en bestraat, tijd nu om te investeren in noodzakelijke infrastructuur (groene ruimte, scholen, kinderopvang, …).

Uit het bestuursakkoord blijkt duidelijk dat de Stad inzet op overleg en communicatie in twee richtingen, betrokkenheid van burgers wordt hoog in het vaandel gedragen. Het initiatief “Idee zoekt Stad” is hier een mooi voorbeeld van, we kunnen dergelijke initiatieven enkel toejuichen. Uit de lange lijst ideeën wordt vrij snel duidelijk dat de Hallenaren een grote gemeenschappelijke wens hebben: stop alstublieft de bouw- en verkavelwoede en grijp alle kansen om onze stad groener en aangenamer te maken. Bomen rooien en natuur opofferen om in de plaats een fietsstalling met groendak voor 44 fietsen in te planten valt ons inziens niet onder een vernieuwde visie, die ook haaks staat op hetgeen te lezen valt in de architectennota van dit project.

Dit is een uitgelezen kans voor het stadsbestuur om aan te tonen dat er effectief wordt geluisterd naar de ideeën en zorgen van haar inwoners. Niet louter woorden, maar ook daden.

Wij vragen u dan ook, geacht college van burgemeester en schepenen, geachte gemeenteraadsleden, om een betonproject (dat slechts het profijt dient van enkelen) en de bijhorende sloop van een van de mooiste en meest authentieke huizen van onze stad niet toe te laten. Zoek een oplossing die het samenleven ten goede komt. Laat ons de leefbaarheid en het karakter van onze straat (én stad) koesteren, en laat ons dus ook de prachtige geschiedenis van dit domein behouden. Wij, onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, danken u.

Hoogachtend


[1] De architect was René Housiaux, van wie enkele Brusselse huizen geïnventariseerd zijn als bouwkundig erfgoed (www.irismonument.be)
[2] De villa werd begin 20ste eeuw gebouwd door de familie die toen eigenaar was van de cichorei-fabriek Pachadonderdag 18 juli 2019

Doorlopend Gesprek in Eigen Taal

De historicus Ernst Kossmann vatte het idee van de natie zo samen: ‘Het doorlopende gesprek dat we met elkaar voeren in de eigen taal.’ Dat is een pertinente beschrijving, één bovendien waarin taal en identiteit een positief gegeven zijn, niet een principe van uitsluiting, maar van inclusie. Er kan geen integratie zijn als er geen gemeenschap is, en er bestaat geen gemeenschap zonder ‘doorlopend gesprek’, ingebed in een gezamenlijk verhaal dat juist door dat gesprek zal evolueren met de tijd. 

Mia Doornaert  in De Standaard van 18 juli 2019

De villa gaat er aan, alleen de poort blijft staanIk ben  even het dossier Villalaan 51 gaan inkijken aan het loket van de stad. (Het dossier staat ook op het omgevingsloket onder de referte 201953153, zonder de plannen want dit moet de bouwheer niet doen en mag de stad zelf niet doen, omwille van privacy redenen).  Alle info behalve de plannen terug te vinden  op  het Omgevingsloket. (www.omgevingsloket.be)

22 appartementen  variërend van  ongeveer 75 tot 99 m2, ondergrondse parkeergarage voor 27 wagens, 2 fietsenstaanplaatsen per  appartement. Ingang  parkeergarage via de Villalaan. Het nu aanwezige groen verdwijnt grotendeels.

Lacaille bvba is de indiener van het project, architectenbureau :
www.angst-dhoore.be


Stedenbouwkundig: Kleinstedelijk Gebied Halle, volgens het PRUP, woonzone in de Cluster binnenstad.

Stedenbouwkundig is er dus  zo goed als niets tegen in te brengen.

Openbaar onderzoek tot en met  9 augustus.


Streekvereniging  Zenne en Zoniën zal geen bezwaar indienen. De kans op enig succes is zo goed als onbestaande.


Bezwaren  zullen van een andere dan stedenbouwkundige aard moeten zijn om  effect te hebben (erfgoed, mobiliteit).

Ons standpunt: 1.Wij denken dat  het gemeentebestuur  tot het inzicht  gebracht moet worden dat verder volbouwen van Halle  om tal van redenen niet aangewezen is en  liefst komt er een afdwingbare reglementering over - voor zover dit haalbaar is, gelet op het feit dat het grootste deel van Halle onder een PRUP - provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan - valt.;  2.iedere inwoner, vereniging of politieke partij kan de bescherming ('klassering') van waardevol erfgoed aanvragen bij de Vlaamse Overheid. Vraag is wie zich daarmee wil  bezighouden. 3. Omwonenden die zich benadeeld of geschaad  voelen, doen  best een beroep op juridische bijstand via specialisten in de materie.


Dum spiro, spero
"Zo lang ik adem, hoop ik"
Roger /Zenne en Zoniën