maandag 28 oktober 2019

Appartementen en woonzorgcentrum in de plaats van pastorie en kerk LotTot 8 november kan iedereen bezwaar indienen tegen de ombouw van de Kerk en Pastorie van Lot tot appartementen en woonzorgcentrum.

De plannen kan je consulteren op het omgevingsloket. Vooral de  architectennota  omvat  interessante informatie.

Alle informatie via deze link


In de plannen is een zes bouwlagen tellend woonzorgcentrum opgenomen, met de nok van het kerkgebouw als  maximale bouwhoogte. In een eerste fase worden er 30 eenpersoonskamers en 39 assistentiewoningen voorzien, maar het aantal bedden kan opgetrokken worden naar 75.
Middenbeuk
De uiteindelijke veertien assistentiewoningen komen op de twee bovenste verdiepingen van het woonzorgcentrum en in de pastorie. Op het gelijkvloers van die pastorie komt er een kinderopvang. Het rechterdeel van de pastorie gaat tegen de vlakte, waardoor er ruimte is voor een nieuwe toegang.
De kerk blijft grotendeels behouden, maar er wordt ook gebroken. De middenbeuk van de kerk en de aanbouwen aan de zuidoostzijde moeten weg. De gevels aan de Pastoriestraat en Blokbos worden zo veel mogelijk behouden. Waar mogelijk blijft de typische raamindeling van een kerkgebouw behouden. Om te kunnen voldoen aan de eisen van een woonzorgcentrum kunnen de glasramen echter niet overal behouden blijven.

Stille ruimte

In het interieur blijven wel een aantal typische elementen behouden,. Zo wordt op de eerste verdieping ter hoogte van het koor een stille ruimte ingericht, waarbij de typische kenmerken van het kerkgebouw kunnen behouden blijven.
Op het gelijkvloers, ter hoogte van de voormalige inkom van het kerkgebouw, wordt een gemeenschappelijke ruimte met cafetaria ingericht. De houten inkomdeur wordt vervangen door een glaspartij.

Op de site worden verder nog heel wat woongelegenheden gecreëerd. Aan de zuidoostelijke kant komt een appartementsblok met vier bouwlagen en in totaal 26 appartementen. Er blijft ook 2.000 vierkante meter groen, met onder meer een private tuin en petanquebaan.

Op de site moeten een aantal bomen en struiken gerooid worden, maar de grote boom tussen de kerk en de pastorie mag blijven. Dat geldt ook voor de bestaande boom ter hoogte van Blokbos en de aanplantingen aan het oorlogsgedenkteken Heilig Hart. Het gedenkteken zelf en het monument voor de gesneuvelden blijft behouden, het kruisbeeld moet wel verplaatst worden.

zondag 13 oktober 2019

Biodiversiteit


Biodiversiteit
“De Vlaamse Regering zal investeren in een netto toename aan natuur met hoge kwaliteit, overal en dicht bij iedereen. De komende vijf jaar willen we 20.000 bijkomende ha natuur onder effectief natuurbeheer brengen. Uiterlijk tegen 2030 leggen we 10.000 hectare bijkomend bos aan. We zetten in eerste instantie in op de bebossing van niet-beboste als bos bestemde gebieden of waar mogelijk natuurgebieden, en in tweede instantie op te bestemmen gebieden. Het initiatief leggen we mede bij lokale besturen.
We doen dit alles maximaal vanuit een integrale gebiedsgerichte aanpak, in overleg, en gefaciliteerd door inrichtingsprojecten, strategische projecten en gebiedscoalities. De Vlaamse Regering zet hiertoe een actief grondbeleid met een brede instrumentenmix en een duidelijk afwegingskader op. Terreinen waarop natuur of bos gerealiseerd wordt, worden correct bestemd. Drempels worden weggewerkt.

Nationale parken, regionale landschappen en bosgroepen
Tijdens deze regeerperiode richten we minstens een viertal Vlaamse parken op: omvangrijke gebieden met internationale uitstraling, een uitzonderlijke natuur en een unieke belevingswaarde, die een troef vormen het vlak van recreatie en toerisme. We hanteren hierbij objectieve criteria op maat van Vlaanderen en die een voldoende hoge kwaliteit garanderen.

We zorgen voor eenheid van beheer en streven naar het creëren van territoriale verbindingen. Daarnaast maken we werk van de oprichting van landschapsparken: gebieden met een uitgesproken landschapskwaliteit, waarin vanuit een integrale visie ruimte is voor recreatie, natuur, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme. De Vlaamse overheid erkent de rol van de Regionale Landschappen en van de Bosgroepen, en zal die verder ondersteunen.”

woensdag 9 oktober 2019

Vlaamse Regering pakt de Bierenberg aan


De Bierenberg in de wijk De Hoek van Sint-Genesius-Rode staat letterlijk in het jongste Vlaams Regeerakkoord. De Vlaamse regering gaat op zoek naar een definitieve oplossing voor de leegstaande universiteitsgebouwen en de omliggende natuur.  Dat is in ieder geval goed nieuws voor omwonenden en voor de fauna en flora die deze hectaren grote  site rijk is.

Ze kan trouwens een  mooie schakel  worden in de verbinding van de Brabantse bossen die in een (nationaal) landschapspark  zullen worden opgenomen: van Hallerbos tot Heverleebos over het Zoniënwoud heen.


Tussen de Paardenstraat en de vijvers van Lansrode bevindt zich het voormalige Instituut voor Moleculaire Biologie (IMOL) van de Vrije Universiteit Brussel (Paardenstraat nummer 67, vandaag leegstaand), in 1970 gebouwd door het Brusselse architectenbureau CERAU. Tussen de Paardenstraat en de spoorlijn bevindt zich een naoorlogse sociale woonwijk door de Gewestelijke Maatschappij van Halle voor de Huisvesting opgericht in verschillende fasen. 

Het was al jaren een stille wens van de meerderheid in Rode om de terreinen van de leegstaande VUB-ULB campus te verkavelen. De campus was tot 2003 in gebruik voor de departementen Biotechnologie en Chemie van de VUB maar vandaag is de site na zestien jaar leegstand helemaal verloederd. Twee jaar geleden wilde het gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode het gewestplan aanpassen zodat een woonproject mogelijk werd maar de Vlaamse overheid weigerde dat. De Vlaamse overheid was het daar in 2017 dus niet mee eens. Ze heeft een negatief advies gegeven over een nieuwe bestemming via een gewestplanherziening voor het campusgebied Bierenberg - Paardenstraat.
 
"Dit gebied komt niet in aanmerking voor stedelijke ontwikkeling, maar wel voor het versterken van de functionele samenhang met de open ruimte en de landschappelijke structuur", zo luidt het. Concreet betekent dit dat de Vlaamse overheid er de voorkeur aan geeft om de band met de landschappelijk waardevolle omgeving te bewaren. Deze campus sluit aan bij het Visserspad, het Heuken en verder met het Steentijdpad dat reikt tot aan het Zoniënwoud op de Grote Hut. In feite is dit gebied een onderdeel van een groene zone die kan lopen van het gemeentehuis van Sint-Genesius-Rode tot aan Zoniënbos.

"Het volstaat om een paar ontbrekende groene landschapselementen toe te voegen om deze uitzonderlijke verbinding te herwaarderen", zo meent  Streekvereniging Zenne en Zoniën. Deze organisatie zet zich  al decennia in voor een betere ruimtelijke ordening en tegen de complete verstedelijking in en van de Zennevallei.

Intussen loopt er wel een onteigeningsprocedure voor een deel van het 7,6 hectare grote terrein. De vijver op het domein wordt namelijk opgenomen in het landinrichtingsproject voor de Molenbeekvallei. In totaal zal zo al meer dan twee hectare van het domein definitief natuurgebied worden.


Natuurpunt tevreden over Natuurplannen Vlaamse regering


Goede Punten van Natuurpunt

Natuurpunt stelt tevreden vast dat er meer natuur bijkomt, dat de landbouw verduurzaamt, en dat de ambitie om de open ruimte te behouden overeind blijft. Wat de klimaatdoelen betreft zal de ambitie hoger moeten worden bijgesteld en ontkomen we niet aan bijkomende inspanningen. We kijken uit naar overleg met minister Zuhal Demir (N-VA) over hoe ze dit alles wil realiseren, welke budgetten hier tegenover staan en hoe we hieraan kunnen meewerken.

“Qua natuurambitie zit het alvast goed”, zegt Lieven De Schamphelaere, voorzitter Natuurpunt. “We zijn ook zeer blij dat er eindelijk breder naar natuur gekeken wordt: natuur levert belangrijke ecosysteemdiensten voor het klimaat, in de landbouw en voor onze ontspanning en gezondheid. Deze regering ziet blijkbaar meer natuur terecht als een troef.” 

Meer natuur, overal

Gezien de huidige biodiversiteitscrisis zet het regeerakkoord terecht in op meer natuur: 20.000 hectare onder effectief natuurbeheer, en 10.000 hectare bos erbij (waarvan 4.000 deze legislatuur). Maar dat gebeurt ook vanuit een brede visie: niet enkel inzetten op het realiseren van de Europese doelen in specifieke natuurgebieden, maar ook buiten de beschermde gebieden volop samenwerken met de natuur als onderbouw voor een duurzame samenleving die we moeten ontwikkelen. Natuurpunt werkt ook graag mee aan de ambitie om nationale parken en landschapsparken uit te bouwen waar grote natuur, en de dieren die daarbij horen, kansen krijgt. Elke Vlaming kan zo optimaal genieten van de voordelen die natuur te bieden heeft: natuur is goed voor ons, doet bewegen en ontstrest.

Onder druk

Onze Vlaamse natuur staat al zwaar onder druk, de negatieve effecten van een veranderend klimaat zijn nu volop voelbaar en leggen nog een grotere hypotheek op het redden van de biodiversiteit. Natuurpunt is blij dat natuur naar voor geschoven wordt om CO2 vast te leggen in wetlands, bossen en graslanden en om ons aan te passen aan een veranderend klimaat. Maar om de opwarming te beperken zal meer ambitie nodig zijn. Het regeerakkoord lijkt helaas onvoldoende doeltreffende maatregelen te bevatten die het mogelijk maken om onze afspraken in het kader van het akkoord van Parijs te halen.

Open ruimte

Positief is wel dat erkend wordt dat natuur en slim landgebruik een essentieel onderdeel moeten zijn van een sterk klimaatbeleid. De nieuwe Vlaamse regering bevestigt de ambitie om het dagelijks ruimtebeslag van 6 ha/dag te laten halveren tegen 2025, en dat te herleiden tot nul tegen 2040. Dat is een goede zaak. Maar de manier om dit te bereiken overtuigt nog allesbehalve: er wordt vooral ingezet op kernversterking. Het broodnodige schrappen van slecht gelegen bouwgronden krijgt weinig aandacht.
De nieuwe regering wacht ook nog grote uitdagingen in het Vlaams landbouwbeleid met o.a. het terugdringen van de milieu- en klimaatimpact en de hervormingen in het subsidiesysteem. De milieusector pleit al geruime tijd voor het rigoureuzer koppelen van de inkomenssteun aan publieke diensten zoals prestaties voor het landschap en het milieu. Ook de transitie van het Landbouwinvesteringsfonds VLIF in de richting van meer duurzaamheid is een prima zaak. Tot slot wijst Natuurpunt erop dat de transformatie van de sector slechts via een positieve dialoog met alle stakeholders van de Vlaamse landbouw kan lopen. Natuurpunt wil daar graag aan blijven meewerken.