woensdag 26 juni 2019

Onze suggesties voor Halle Leefbare Stad


Ademruimte voor de Hallenaren via Bouw- en betonstop voor grootschalige woonprojecten

Streekvereniging Zenne en Zoniën heeft ook een aantal suggesties naar aanleiding van de "wedstrijd" van het nieuwe Halse stadsbestuur dat "originele ideeën" inzamelt om de stad meer leefbaar te maken. Die campagne vind je hier.

1.Streekvereniging Zenne en Zoniën is van mening dat zowel de huidige als de toekomstige verkeersinfrastructuur zeer moeilijk een verdere bevolkingsgroei aankunnen. De grenzen van wat de historische binnenstad en de daaraan grenzende wijken (Sint-Rochus, Don Boscowijk, Wolvendries, Essenbeek, Buizingen enz.)  aankunnen, zijn nu wel bereikt. Ook de problemen met wateroverlast kunnen grotendeels bedwongen worden door de verdere betonnering van de binnenstad en de omringende wijken een halt toe te roepen. Vandaar dringend een hoogbouw- en betonstop in Halle.

Om de leefbaarheid van de stad en haar bewoners te garanderen is het dus aangewezen de bevolkingsgroei zoveel mogelijk te beperken.

Inbreiding moet via kleinschalige projecten gebeuren en de voorrang moet gaan naar de milieubewuste renovatie van het bestaande woonpatrimonium.

2.  De huidige bevolking moet er kunnen op rekenen dat groenvoorziening niet beperkt blijft tot de aanleg van parkjes en kleinschalige groenstrookjes. De binnenstad moet vergroenen via een doordacht, innovatief en systematisch groenbeleid.

3. Voor de leefbaarheid van Halle is het absoluut aangewezen dat inheems groen wordt aangeplant langs de vele trage wegen die nog bestaan.

4. Streekvereniging Zenne en Zoniën afdeling Halle sluit zich aan bij de negen voorstellen die reeds door de vereniging Natuurpunt Halle zijn geformuleerd om de Natuur in Halle een substantiële opwaardering te gunnen.
Meer en beter Nederlands via scholen in de Vlaamse Rand

Scholen sleutel tot meer Nederlands in de Vlaamse Rand
Weyts ziet lichtpuntjes, maar vooral veel werkpuntjes in Taalbarometer
Minister van Vlaamse Rand Ben Weyts ziet enkele lichtpuntjes, maar vooral veel werkpunten in de 2de Taalbarometer voor de Vlaamse Rand. In vergelijking met de 1ste Taalbarometer (2014) is de kennis van het Nederlands licht gedaald in de Vlaamse Rand. Zo staat het Nederlands in de noordelijke en zuidelijke Kanaalzone sterk onder druk. In de ‘tewerkstellingsgemeenten’ Vilvoorde, Machelen en Zaventem verslechtert de taalsituatie. De kennis van het Nederlands daalt met name bij de (Franstalige) Belgen. Bij de niet-EU-burgers in de Vlaamse Rand neemt de kennis van onze taal dan weer toe. “De nieuwkomers in België zijn blijkbaar betere Belgen dan de Franstaligen: ze passen zich beter aan”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. “Een lichtpuntje is ook dat de Vlaamse scholen duidelijk zorgen voor meer Nederlands in onze Rand”.

Het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO) maakt in opdracht van de Vlaamse Overheid een Taalbarometer die de taalsituatie in de Vlaamse Rand rond Brussel schetst. De eerste Taalbarometer verscheen in 2015. Nu is ook het tweede Taalbarometeronderzoek klaar. Tussen januari en september 2018 werden 2.410 volwassenen uit de Vlaamse Rand ondervraagd.

Ben_weytsDe kennis van het Nederlands is de voorbije 4 jaar licht gedaald in de Vlaamse Rand. Het aantal inwoners van de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand dat goed tot uitstekend Nederlands spreekt, is gedaald van 69,6% in 2014 tot 68,5% nu. Die daling is wel beperkt als je in rekening brengt dat de bevolkingsgroei – tussen 2013 en 2018 groeide de bevolking met +2,3% - bijna volledig op conto is van anderstaligen. Het aantal geboren en getogen Belgen in de Rand is gevoelig gedaald, het aantal genaturaliseerde Belgen, EU-burgers en niet-EU-burgers is toegenomen.

De daling van de kennis van het Nederlands is volledig toe te schrijven aan de (niet-Nederlandstalige) Belgen. In deze groep daalt de kennis van het Nederlands van 77,5% (2014) naar 76,3% (nu). Bij de niet EU-onderdanen is de kennis van het Nederlands dan weer gegroeid van 14,6% (2014) naar 24,5% (nu). De daling van de kennis van het Nederlands situeert zich bovendien quasi volledig in de zogenaamde ‘tewerkstellingsgemeenten’ Vilvoorde, Machelen en Zaventem, waar de verstedelijking vanuit Brussel zich sterk laat voelen. In de faciliteitengemeenten is de kennis van het Nederlands dan weer verbeterd. “Onze inspanningen in de faciliteitengemeenten werpen vruchten af, maar de klassieke Brusselse olievlek dijt nu uit naar andere gemeenten”, zegt Weyts. “De tewerkstellingsgemeenten Vilvoorde, Machelen en Zaventem hebben nu nood aan positieve Vlaamse projecten. Net daarom zie ik bijvoorbeeld brood in de Broeksite, die ook een culturele invulling zal krijgen en zo een bijkomende bron kan worden voor het gemeenschapsleven”.

Scholen sleutel tot meer Nederlands

De Taalbarometer bevestigt ook dat de Vlaamse scholen in de Rand een goeie motor zijn voor het Nederlands. Wie kiest voor Nederlandstalig onderwijs, zelfs al wordt er thuis een andere taal gesproken, heeft een veel grotere kans om op termijn ook thuis het Nederlands te gebruiken. “Dit biedt kansen”, zegt Weyts. “Via de schoolpoort kunnen we niet alleen kinderen, maar ook hun ouders binnenloodsen in de Vlaamse gemeenschap. Een keuze voor Nederlandstalig onderwijs mag niet alleen een keuze zijn voor de toekomstige carrière van je kinderen: het moet ook een keuze zijn voor het Nederlandstalige gemeenschapsleven. We kunnen dit ondersteunen door bijvoorbeeld binnen de schoolmuren nog meer cursussen Nederlands aan te bieden voor volwassenen, terwijl er opvang voorzien wordt voor de kinderen. Nu al lopen er 21 zulke projecten in de Vlaamse Rand”.

dinsdag 25 juni 2019

Soldatenprocessie is Erfgoed

Paasprocessie Lembeek erkend

Soldatenpr
 
De Sint-Veroonmars in Lembeek staat  voortaan op de lijst van het Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. Dat maakt Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld)  zopas bekend.

De Lembeekse paassoldaten stelden de afgelopen twee jaar een lijvig dossier samen om erkend te worden. De laatste soldatenommegang, bekend als de Paasprocessie, van Vlaanderen behoort nu dus officieel tot het Vlaams erfgoed. Op paasmaandag trekken traditioneel honderden Lembekenaren in soldatenuniform te voet of te paard  langs de grenzen van het dorp met het reliekschrijn van patroonheilige Sint-Veroon, om het tegen onheil te beschermen. Zo wil het de overlevering.Tegelijk volgen telkens nog eens honderden bedevaarders dat schrijn tijdens een mars van achttien kilometer.

De titel “Vlaams immaterieel cultureel erfgoed”  levert  geen geld op, maar zo wordt wel een eeuwenoude traditie erkend die diep geworteld zit in de Lembeekse geschiedenis. Het levert de Soldatenprocessie meer publiciteit op in Vlaanderen en daarbuiten.

Schaveys Frankveld en Boesdaal krijgen opwaardering. Geef zelf suggesties


Adaptive-image_480-300-255_720-406-304_size_9599

Nieuw beheerplan voor de parken Frankveld, Schaveys en Boesdaal

Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid beheert drie parken in de gemeenten Beersel, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode. Na een grondige inventarisatie van de parken stelde Natuur en Bos een beheerplan op.

Tijdens de opmaak van het beheerplan werden de parkbezoekers, de omwonenden en de gemeentebesturen bevraagd. Als laatste fase, voorafgaand aan de formele goedkeuring van het beheerplan, volgt nu een publieke consultatie.

Het ontwerpnatuurbeheerplan ligt ter inzage in het gemeentehuis van 17 juni tot 31 juli op de milieudienst (tijdens de loketuren, Alsembergsteenweg 1046, 1652 Alsemberg), maar kan ook digitaal worden geraadpleegd op de website van Natuur en Bos: https://www.natuurenbos.be/natuurbeheerplan-Schaveys-Frankveld-Boesdaal of in het regiokantoor van Natuur en Bos, regio Groenendaal: Duboislaan 14, 1560 Hoeilaart.

Reacties op de plannen kunnen worden ingediend op het zelfde postadres, of via e-mail: groenendaal.anb@vlaanderen.be of aves.vbr.anb@lne.vlaanderen.be
In de beheerplannen worden alle functies van de parken afgewogen, en worden vernieuwende beheerkeuzes gemaakt. Om de natuurwaarde te verhogen worden bijvoorbeeld knotbomen en boomgaarden aangevuld, de graslanden worden niet meer allemaal als gazon beheerd, de keuze van bomen en struiken wordt soms wat bijgestuurd. Het Schaveyspark zal gedeeltelijk heringericht worden om meer bij te dragen aan het bufferen van de waterdebieten die in Linkebeek soms voor overlast zorgen. 

De infrastructuur (banken, vuilnisbakken,…) wordt op enkele plaatsen vernieuwd of aangepast. En een toegankelijkheidsreglement zoekt een correct evenwicht tussen alle parkbezoekers, zodat zoveel mogelijk mensen er zich welkom voelen.

maandag 24 juni 2019

Vlaamse Rand verstedelijkt verder: Brusselaars blijven komen

Verstedelijkin_rand
21.700 Brusselaars verhuisden vorig jaar naar Vlaanderen. Dat is een record, en 2,5 keer meer dan het aantal Vlamingen dat de omgekeerde beweging maakt. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken die vastgoedorganisatie CIB Vlaanderen onderzocht.

In 2018 trok een record van 21.700 Brusselaars naar Vlaanderen. Omgekeerd ruilden slechts 8.611 mensen hun Vlaamse stek in voor een woning in Brussel. Tel daar de Walen bij die naar Vlaanderen verhuisden (8.848 in 2018) en u komt op ruim 30.548 mensen. Bijna dubbel zoveel als het aantal Vlamingen dat vorig jaar naar een ander gewest trok (16.153). Een verschil van 14.395 mensen. Tien jaar geleden was dat nog maar 6.617.

 “Meer waar voor hun geld”

 Volgens CIB Vlaanderen is er niet één verklaring waarom Vlaanderen zo populair is bij Walen en Brusselaars. “Inwoners van de duurdere gemeenten in het Brussels Gewest, zoals Woluwe, Oudergem en Watermaal-Bosvoorde, zoeken bijvoorbeeld vaak hun toevlucht in de Vlaamse Rand. Daar vinden ze waar voor hun geld met daarbovenop een vlotte verbinding naar de hoofdstad. Ook andere faciliteiten spelen een belangrijke rol.”
Er zijn ook fiscale factoren. Sinds 1 juni 2018 betaal je in Vlaanderen altijd 7 procent registratierechten bij de aankoop van een gezinswoning. Daarvoor was dat voor woningen met groot beschrijf 10 procent. “Het is onwaarschijnlijk dat deze verlaging zich nu al laat voelen. Maar de fiscale concurrentie tussen de gewesten speelt al langer, en de Vlaamse Rand rond Brussel is daarvoor in zekere zin het strijdtoneel.”

Die stadsvlucht is ook een groot probleem voor de Brusselse overheden, vooral omdat de mensen die Brussel binnenkomen structureel armer zijn dan zij die vertrekken. En armere mensen betekent minder belastingen. De stadsvlucht tegengaan staat dus hoog op de ministeriële agenda, waar bijvoorbeeld ook de dure uitbreiding van de metro op staat.
Inmiddels deint die uitwijking uit Brussel steeds verder uit over Vlaams-Brabant en delen van Oost-Vlaanderen, en dat heeft ook gevolgen op het vlak van integratie en behoud van de eigenheid van Zennevallei en Pajottenland.

Opmerking: ondanks de negatieve sfeer die de Franstalige pers rond Vlaanderen blijft propageren, komen welstellende Brusselaars toch nog altijd heel graag in de Rand wonen..

zondag 23 juni 2019

Natuurpunt wil meer groen in Halle

HALLE – Natuurpunt wil graag groenere Stad

Knop_duurzaamgroen_1

Dit zijn de  negen voorstellen van Natuurpunt Halle voor een meer leefbare stad Halle:

1)         Een groot landschapspark/stadspark/stadsrandbos achter het huidige AZ Sint Maria.

In dit park zou aan waterbuffering of waterberging gedaan kunnen worden. Ter hoogte van de Nikkenberg zou het regenwater kunnen afgeleid worden naar de Groebegracht zodat de hoeveelheid regenwater dat de stad kan overspoelen ernstig afneemt (zie ernstige wolkbreuk van  donderdag 6 juni 2019). Deze buffering kan gewoon in de grote weide gebeuren, ze heeft altijd dienst gedaan als overstromingsgebied. Dit stadspark/stadsbos zou het ziekenhuis enorm opwaarderen. Zieken en herstellenden zouden zicht hebben op een nieuwe groene long vol bomen en ‘bij’vriendelijke hagen en houtkanten. Het is algemeen geweten dat zieken vlugger herstellen in een groene, rustige omgeving. Voor kinderen kan er een stuk speelbos voorzien worden en waarom er geen echte natuurlijke zwemvijver maken? Er kan een geboortebos aangelegd worden, vlak bij de kliniek een echte opsteker. En waarom ook niet eens gedacht aan een natuur-begraafplaats?

2)         Aanleg van een modern ecoduct ter hoogte van de huidige Vlasmarktdreef in het Hallerbos om de verbinding te maken met de nieuwe stukken bos langs de Nijvelssteenweg, Maasdalbos en Lembeekbos.

3)         MEER gevelgroen en ander groen voorzien in de stad zelf. Vooral bij het plannen van nieuwe wijken en appartementsblokken meer ruimte voorzien voor groen en rustplekjes. (zie Nederhem, waar nu een geïsoleerd terrein zou moeten dienst doen voor wat recreatie). Nog meer bewustmaking hier rond creëren. Behoud van de zeldzame mooie bomen in de stad EN plaats maken voor nieuwe bomen die ook echt boom mogen worden en niet om de haverklap met de kettingzaag of het snoeimes bewerkt worden. Deze bomen kunnen op vergeten hoekjes worden aangeplant. Het is soms lang zoeken vooraleer je een mooie boom vindt in onze stad!

De waardevolle en merkwaardige bomen inventariseren (Natuurpunt wil dit zeker op zich nemen), de bomen van een naamplaatje voorzien in het Nederlands en het Latijn om het belang ervan te benadrukken en uit educatief oogpunt. Er zou ook een peter en meter kunnen gezocht worden voor elke waardevolle boom en een eventuele sponsor.

4)         Nestbakken voor onze gierzwaluwen in de hogere gebouwen van de stad zoals het H.Hart, het College, Atheneum, Don Bosco, de Muziekacademie, het WZC Sint Augustinus, de Bib., de nieuwe blokken op Nederhem, enz… Een vogelvriendelijke actie die niet veel hoeft te kosten.

5)         Boombruggen aanleggen langs de invalswegen met hoge statige laanbomen, denk aan platanen, die bovendien ook nog eens goed tegen luchtvervuiling kunnen.

6)         Meer bomen, hagen en houtkanten langs de vele trage wegen die we nog hebben. Het zijn groene linten in het landschap.

7)         ‘Deel jouw tuin!’ : Er zijn (oudere) mensen die hun tuin niet meer kunnen bewerken en er zijn ook jongere mensen die graag een stukje tuin zouden willen bewerken. Voorstel uitwerken om aan ‘tuindeling’ te doen zoals nu al gebeurt bij het autodelen. Het zou de sociale cohesie versterken tussen ouderen en jongeren.

8)         De lichtvervuiling verminderen.

9)         Blijven investeren in het Zennepark en het terrein ´oud stadsmagazijn´ omvormen naar groene voorstadsparking (verwijderen van beton).

woensdag 19 juni 2019

Brueghel en Poëzie in Groenenberg

REGIO - Poëzie met en voor Bruegel in Groenenberg

Constructies_in_het_park_2
 
Wandelen door een prachtig Bruegellandschap en tegelijk genieten van hedendaagse poëzie? In domein Groenenberg loopt tot 15 september de openluchtexpo “Terug naar toen we begonnen”. De expo brengt je doorheen het park langs tien Bruegelwerken en veertig eigentijdse gedichten.
 Curator en dichter Ivo van Strijtem toont aan dat de werken van Bruegel nog steeds brandend actueel zijn. Rond de thema’s van tien Bruegelwerken zocht hij veertig hedendaagse Nederlandstalige gedichten. Zo leidt “De Kindermoord” van Bruegel je bijvoorbeeld naar de vluchtelingencrisis met Miriam Van hee’s beklijvende “de jongen met het rode shirt”.
 Ivo van Strijtem: “Pieter Bruegel is een bakermat. Hij is authentiek. We koesteren ons in zijn werk. Bij de selectie van de gedichten ging het me er helemaal niet om gedichten te vinden die Bruegels schilderijen louter illustreren of vernoemen. Geen praatje bij een plaatje. Eerlijk gezegd denk ik dat weinig of geen van de dichters Bruegel in het achterhoofd had bij het schrijven van het opgenomen gedicht. De tien schilderijen vormen evenwel het uitgangspunt. Met deze werkwijze wordt vierhonderdvijftig jaar overbrugd. Je krijgt een veelzeggend spanningsveld dat toont hoe universeel Bruegel wel is.”
 De gedichten van de veertig dichters, waaronder Lies Van Gasse, Maud Vanhauwaert, Geert Jan Beeckman, Koen Stassijns en Geert van Istendael werden op een originele manier vormgegeven in het park. Banken zeggen plop, bomen brengen een ode en er drijven zelfs verzen op de vijver. De gedichten kregen kleur. Details uit Bruegel en quotes uit de gedichten trekken ontegensprekelijk de aandacht en scherpen de lees- en kijkhonger aan in domein Groenenberg. Cultuur en natuur gaan hand in hand en zorgen voor een adembenemende ervaring.
 Naar aanleiding van de expo werd door Poëziecentrum een dichtbundel uitgegeven, waarin de tien Bruegelwerken en de veertig gedichten werden samengebracht. Hij is te koop voor slechts tien euro in de betere boekhandel en in het Kasteel van Gaasbeek.
 De expo kwam tot stand dankzij de goede samenwerking tussen Natuur en Bos en de gemeentes Lennik en Sint-Pieters-Leeuw. Bezoeken kan dagelijks in domein Groenenberg, op de grens van Lennik en Sint-Pieters-Leeuw (GPS: Kasteelstraat Lennik), tot en met 15 september. En dat helemaal gratis. Wie graag een geleide groepswandeling met Ivo van Strijtem wil organiseren, kan dat na contact via ivo.vanstrijtem@telenet.be.

zaterdag 15 juni 2019

Onze Zomerzoektocht laat je Lot ontdekken


In Lot met Zenne en Zoniën
   
Ga met je gezin, familie of vrienden eens op stap door Lot en leer deze deelgemeente van Beersel op een speelse manier kennen: een wandelzoektocht van een tweetal kilometer door de dorpskern is de moeite waard;  los een aantal eenvoudige vragen op en misschien win je één van onze mooie prijzen tijdens deze nieuwe zomerse zoektocht.Deelnemen kan tussen 15 juni en 15 september!Startpakketten voor 3 € per deelnemer kan je krijgen  in Bezoekerscentrum De Lambiek, Gemeenveldstraat  1 1652 AlsembergOpeningsuren voor de maanden juni, juli, augustus en september zijn

Woensdag 10.30 tot 16.30 uur

Donderdag 10.30 tot 16.30 uur

Vrijdag 11.00 tot 18.00 uur

Zaterdag 11.00 tot 18.00 uur

Zondag 14.00 tot 17.30 uurDe ingevulde wedstrijdformulieren kunnen ook afgegeven worden bij het bezoekerscentrum De Lambiek, tel.  02 359 16 36Info: willy.defranc@telenet.be en www.zevendekracht.blogspot.be of 02/356.24.78

Zoeken en vindenZoeken en vinden is  altijd leuk tijdens al onze zomerse zoektochten! Ervaar het zelf en maak (eventueel opnieuw) ook kennis met  bezoekerscentrum De Lambiek. Voor de wandelzoektocht heb je anderhalf tot twee uur nodig. Op het parcours zijn voldoende mogelijkheden voor sanitaire en culinaire behoeften, het deelnameformulier geeft je alle nodige informatie.Zondag 22 september om 15 uur worden de winnaars van de wandelfotozoektocht in de bloemetjes gezet in Destelheide, zaal 07 op de Destelheidestraat 66 in 1653 Dworp. Dan mogen de winnaars hun prijs in ontvangst komen nemen tijdens een gezellige receptie. Iedereen wordt via mail op de hoogte gehouden.

                 
           

Zenne en Zoniën is een onafhankelijke streekvereniging die begin jaren zeventig van vorige eeuw is opgericht.  Onze bekommernis is onder meer waardevol natuurlijk en onroerend erfgoed in onze streek te promoten en te beschermen.Waar vind je ons? Wij zijn vooral actief in Beersel, Drogenbos, Linkebeek, Halle, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw.Contact

Op het web vind je ons onder http://zevendekracht.blogspot.be. Ons mailadres is zevende.kracht@telenet.be.